Disclaimer

De website www.cpo.nl wordt ter beschikking gesteld door het CPO. Voor het aanbieden en leveren van haar producten en diensten op deze website maakt het CPO gebruik van persoonsgegevens. In het privacystatement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van www.cpo.nl met uw gegevens wordt omgegaan en hoe uw privacy daarbij beschermd wordt.

Voorbehoud rechten

Alle rechten op de inhoud van www.cpo.nl berusten bij het CPO, voorzover deze rechten niet berusten bij derden door wie materiaal beschikbaar is gesteld voor deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van het CPO en haar toeleveranciers op de inhoud van www.cpo.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).

Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit www.cpo.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meer beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Deeplinks

Het CPO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de www.cpo.nl website.

Aansprakelijkheid

Bij het ontwerpen en samenstellen van www.cpo.nl is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het CPO is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.cpo.nl aangeboden informatie. De op www.cpo.nl aangeboden informatie over opleidingen, data, tijden en prijzen is altijd onder voorbehoud. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Het CPO is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.cpo.nl voor gebruiker.