Bescherming persoonsgegevens

In verband met de bescherming van de privacy van natuurlijke personen stelt de wet een aantal eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals de naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. Het CPO verwerkt een aantal persoonsgegevens van onder andere deelnemers en is volgens de wet verantwoordelijk voor een correcte wijze van omgaan met deze persoonsgegevens.

Met deze toelichting wil het CPO u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door het CPO.

Reglement bescherming persoonsgegevens

Het CPO is onderdeel van de Radboud Universiteit. De bescherming van persoonsgegevens bij de Radboud Universiteit is nader uitgewerkt in de algemene Privacyverklaring van de Radboud Universiteit en in het Reglement bescherming persoonsgegevens Radboud Universiteit.

Opname persoonsgegevens in bestanden

De door u aan het CPO verstrekte persoonsgegevens worden of kunnen worden opgenomen in een aantal gegevensbestanden ten behoeve van een goede en doelmatige dienstverlening aan u door het CPO.

Uw persoonsgegevens kunnen direct in een of meer van deze bestanden worden opgenomen. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens pas in bestanden opgenomen indien daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld wanneer u gebruik wenst te maken van bepaalde regelingen of diensten.

Uw gegevens zijn onder andere opgenomen in de volgende bestanden (waarbij de doeleinden per bestand zijn aangegeven):

Relatiebeheersystemen:

  • opslaan en verwerken van gegevens van medewerkers, (oud-)deelnemers, docenten en externe relaties ten behoeve van communicatie en administratie
  • verzorgen van deelnemersadministratie
  • organiseren van onderwijs
  • verkrijgen van toegang tot ICT-faciliteiten

Uw gegevens kunnen onder andere zijn opgenomen in de volgende bestanden (waarbij de doeleinden per bestand zijn aangegeven):

Financiële administratie:

  • factureren van cursussen en opleidingen
  • voldoen van facturen

Digitale leeromgevingen:

  • verstrekken van onderwijsinformatie aan deelnemers aan het onderwijs via blackboard, zoals informatie over deelnemende studenten en docenten
  • volgen van webinars

Uitwisseling persoonsgegevens met derden

Het kan voorkomen dat het CPO uw gegevens in het kader van de uitvoering van zijn taken verstrekt aan derde partijen. Het CPO verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij het CPO wettelijk verplicht is om de betreffende gegevens te verstrekken of u daarvoor toestemming heeft verleend.

In het kader van de uitvoering van zijn taken verstrekt het CPO de benodigde gegevens aan onder andere docenten, mede-deelnemers, locaties en ondersteunende diensten.

Indien u eerder een cursus of opleiding hebt gevolgd bij één of meer van de organisaties waarvoor het CPO het onderwijsmanagement verzorgt, vindt uitwisseling van uw persoonsgegevens plaats tussen de desbetreffende organisatie(s) en het CPO. Een overzicht van de organisaties waarmee gegevensuitwisseling plaatsvindt, vindt u op de pagina Verstrekking persoonsgegevens aan externe instanties.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door het CPO in het kader van de (al dan niet verplichte) Permanente Educatie worden doorgegeven aan de desbetreffende beroepsorganisatie (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aan de NOvA, KNB, NGB).

Toezending informatie

Het CPO kan u behalve informatie over uw cursus/opleiding ook informatie toesturen over onderwerpen die zijn gerelateerd aan het CPO dan wel aan de organisaties waarvoor het CPO het onderwijsmanagement verzorgt, maar die niet uitsluitend te maken hebben met uw cursus/opleiding. Als het CPO informatie door een derde laat verzenden zal het CPO erop toezien dat deze derde de wet in acht neemt.

Indien u bezwaar hebt tegen het ontvangen van informatie die niet direct betrekking heeft op uw cursus/opleiding dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie van het CPO, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen of per e-mail info@cpo.ru.nl. U ontvangt deze informatie dan niet meer.

Uw rechten

Het CPO is onderdeel van de Radboud Universiteit. Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijke rechten. Deze zijn nader uitgewerkt in de algemene Privacyverklaring van de Radboud Universiteit.